* Tên tài khoản
* Mật khẩu thành viên
* Số điện thoại
* Mã xác minh
Mã Mời (Nếu có )
thỏa thuận đăng ký người dùng